Nuoperi

Sanaselityksissä käytetyt lähteet

AALTONEN Kimmo 1987. Nuorisotutkimus. Kirjasta: MIKKOLA Armi (toim.) 1987. Nuorisotyön käsikirja. Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 71. Raamattutalo, Pieksämäki.

CEDERLÖF Petri 1998. Nuorisotyön yhteiskunnallinen merkitys. Perustietoja, poimintoja ja haarukkapaloja nuorisotyöstö sekä sen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. NUORAn julkaisuja nro 8. Nykypaino Oy, Helsinki.

HEIKKINEN Minna (toim.) 2009. Nuorisotyön mieli ja merkitys. Nuoperi, Turku. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä.

HEIKKINEN Minna 2010. Kiertokirjeistä KOTISIVUIHIN, postikorteista PIKAVIESTIMIIN. Nuoperi. Painosalama Oy, Turku.

HEIKKINEN Minna & LEHTONEN Terhi (toim.) 2015. (SUKU)PUOLITETTU NUORI. Uman palstojen meikatut pojat ja kaljut tytöt 1975-1985.

HELANKO R. 1960. Vapaan nuorisotyön peruskysymyksiä. Werner Söderström osakeyhtiö, Porvoo.

HELSINGIN SANOMAT 13.10.2012. Anna Kastari, Raffii = Karua.

HELSINGIN SANOMAT 20.10.2013. Ann-Mari Huhtanen, Onko skuutti partiolainen?

HELSINGIN SANOMAT 5.1.2014. Anna-Stina Nykänen, Itepotretti.

ITKONEN Terho 2002. Uusi kieliopas. Tarkastanut ja uudistanut Sari Maamies. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki.

KALJUNEN Aatto; SAARINEN Eeva; OITTINEN R. H.; PAUTOLA Lauri (toim.) 1946. Vapaan harrastustoiminnan käsikirja. Opetusministeriön ja kouluhallituksen tehtävän annosta em. henkilöt toimittaneet. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.

KEMPPINEN Anna 2014. Tyttöjä, poikia, huoria, homoja. Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla. Pro gradu, Turun yliopisto, kansatiede.

KEMPPINEN Pertti 1999. NUORISO 2000. Nuorisotyön käsikirja. Kannustusvalmennus P. & K. Oy, Vantaa.

KONTIO Mari 2010. Moniammatillinen yhteistyö -opas. Oulu: TUKEVA-hanke.

KORPINEN Sini; SIMILÄ Jenni (toim.) 2012. Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 - 2015 velvoittaa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta.

KÄRKKÄINEN Taisto 1987. Nuorisotoimen käsitteistä. Kirjasta: MIKKOLA Armi (toim.) 1987. Nuorisotyön käsikirja. Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 71. Raamattutalo, Pieksämäki.

PYHTILÄ Toivo 1971. Nuoriso ja työelämä. Kirjasta: VOUDINMÄKI Keijo: PYHTILÄ Toivo; KLEMOLA Heikki; KAARELA Marjut; ARO Pekka (toim.) 1971. Nuorisotyön perustieto. Weilin+Göös, Helsinki.

PYLKKÄNEN Sanna; VIITANEN Reijo; VUOHELAINEN Elsi 2009. Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali. Preventiimi - nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus. Humanistien ammattikorkeakoulu sarja C. Oppimateriaaleja.

OJANPERÄ Tuuli (toim.) 2005. Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Viikin normaalikoulun julkaisuja 2, Helsingin yliopisto. Hakapaino, Helsinki.

SALO Petri 1999. Kasvatusta ja seikkailua yhteisössä. Vielä kerran - yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta! Kirjassa: Nuorisotyöstä seikkailukasvatukseen. Juha Suoranta (toim.)

SUORANTA Juha (toim.) 1999. Nuorisotyöstä seikkailukasvatukseen. Professori Matti Telemäen juhlakirja. Tampereen Yliopistopaino Oy.

TELEMÄKI Matti 1984. Johdatus nuoruuden ja nuorisotyön historiaan. Kansalaiskasvatuksen Keskuksen julkaisuja 56. Valkeakosken kirjapaino.

TELEMÄKI Matti 1987. Nuorisotyön historia. Kirjasta: MIKKOLA Armi (toim.) 1987. Nuorisotyön käsikirja. Kansalaiskasvatuksen keskuksen julkaisuja 71. Raamattutalo, Pieksämäki.

TELEMÄKI Matti 1988. Johdatus nuorisotyön teoriaan I. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen opetusmoniste 7/1988. Tampereen yliopisto.

TELEMÄKI Matti 1989. Johdatus nuorisotyön teoriaan II. Aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitoksen opetusmoniste 8/1989. Tampereen yliopisto.

TURUN SANOMAT 9.12.2012. Hannele Rantama, Blogikieli, nuorison esperanto.

TS Extra 15. - 20.12.2012, Täältä tulevat meemit.

VEHVILÄINEN Jukka 2002. Moniammatillinen nuorisotyö. Yksinäisten sankareiden ajasta tiimityöhön. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Sarja C. Oppimateriaalit 2/2002. Nykypaino Oy.

VESIKANSA Sari 1988. TOIMINTAAN NUORTEN KANSSA 1. Perustietoa nuorisotyöntekijäille. Kansalaiskasvatuksen keskus. Painokaari Oy, Helsinki

VILJANEN 1971. Nuorisopolitiikkaa. Kirjasta: VOUDINMÄKI Keijo: PYHTILÄ Toivo; KLEMOLA Heikki; KAARELA Marjut; ARO Pekka (toim.) 1971. Nuorisotyön perustieto. Weilin+Göös, Helsinki.

VOUDINMÄKI Keijo; PYHTILÄ Toivo; KLEMOLA Heikki; KAARELA Marjut; ARO Pekka (toim.) 1971. Nuorisotyön perustieto. Weilin+Göös, Helsinki.WWW-aineisto


www.artova.fi, 15.1.2013
www.asemanlapset.fi/articles/2261, 29.10.2013
www.evl.fi, 14.1.2013
www.finlex.fi, 15.1.2013
https://julkaisut.hel.fi/sites/default/files/2021-03/NUPS%20Helsingin%20nuorisoty%C3%B6n%20perussuunnitelma.pdf, 22.09.2022. Helsingin kaupungin nuorisopalvelukokonaisuus 2020. Helsingin nuorisopalveluiden nuorisotyön perussuunnitelma - NUPS.
kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013
www.kansalaisyhteiskunta.fi, 16.1.2013
www.kansanvalta.fi, 21.1.2013
www.kanuunakunta.fi, 22.9.2022
www.lohja.fi, 21.1.2013
www.minedu.fi, 18.4.2013
https://www.muonio.fi/media/nuorisotoimi/arktinen-nuorisoty-f6-lappinyt-nuorisoty-f6n-perussuunnitelma.pdf, 22.09.2022. LappiNyt - nuorisotyön ytimessä -hanke. Arktinen nuorisotyö.
https://www.nuorisokanuuna.fi/sites/default/files/materiaalipankki/2019-11/NUPSmikkeli.pdf, 22.09.2022. Rauas Minna, Pälkäneen kunta. NUPS nuorisotyön perussuunnitelma.
www.nuorisotakuu.fi, 14.1.2013
www.nuortenlaturi.fi, 15.1.2013
http://nyt.fi/20130729-kamera-kaeaentyi-omaan-naamaan, 7.11.2013. Marko Ylitalo, Ankkahuulista tuli arkipäivää - miksi itse otetut selfie-kuvat ovat niin suosittuja?
http://nyt.fi/20130731-omakuva-omsku-itsari-vai-itsuli-aeaenestae-paras-suomenkielinen-vastine-selfielle, 7.11.2013. Teemu Leminen, Omakuva, omsku, itsari, itsuli - Äänestä paras suomenkielinen vastine selfielle.
http://nyt.fi/20130828-aelypuhelimella-raepsaeisty-omakuva-eli-selfie-sai-englanninkielisen-sanakirjamaeaeritelmaen, 7.11.2013. Antti Pikkanen, Älypuhelimella räpsäisty omakuva eli selfie sai englanninkielisen sanakirjamääritelmän.
https://www.ouka.fi/documents/78453/206155/ouka_nups_esite_210x210_saavutettava+%282%29.pdf/4517dd02-49c2-4893-a13d-4e878375a7bf, 22.09.2022. Oulu Nuorisopalvelut. Oululainen nuori, tulevaisuuden hyvinvoiva työntekijä - Oulun kaupungin nuorisopalvelut, nuorisotyön perussuunnitelma NUPS.
www.oxforddictionaries.com/definition/english/selfie?q=selfie, 7.11.2013.
https://www.pirkkala.fi/library/files/61b7263f475a6c0749ec48f3/Nups2021.pdf, 22.09.2022. Pirkkala, nuorisopalvelut. NUPS nuorisotyön perussuunnitelma.
http://polyamoria.fi, 20.1.2016
www.pori.fi, 14.1.2013
http://seta.fi/hlbtiq, 20.1.2016, Seksuaalinen tasavertaisuus. Hlbtiq-sanasto.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uma_Aaltonen, 24.11.2017
www.snk.fi, 5.5.2014, Suomen nuorisokeskusyhdistys ry.
www.sosiaaliportti.fi, 14.1.2013
www.suomisanakirja.fi, 15.1.2013
www.stm.fi, 15.1.2013
www.thl.fi, 15.1.2013 (Kontio, Mari)
www.urbaanisanakirja.fi, 14.1.2013
www.vantaa.fi, 14.1.2013
www.wikipedia.fi, 14.1.2013
www.vsop-ohjelma, 21.1.2013
www.vsy.fi, 21.1.2013: Aaro Harju: Aktiivisen kansalaisuuden määrittely?.

» Takaisin