Sanastoa

Löytävä nuorisotyö

Löytävä nuorisotyö toimii sellaisissa julkisissa ja puolijulkisissa paikoissa ja ympäristöissä, joihin nuoret kokoontuvat viettämään aikaansa. Tärkeitä toimintaympäristöjä ovat esimerkiksi suuret kauppakeskukset, julkisen liikenteen solmukohdat, kirjastot ja muut nuoria kiehtovat paikat. Löytävä nuorisotyö on lähtökohtaisesti kynnyksetöntä, koska siinä toimitaan paikoissa, joissa nuoret jo ovat. Kohderyhmänä ovat kaikki alueilla aikaansa viettävät alle 18-vuotiaat nuoret. (http://www.asemanlapset.fi/articles/2261, 29.10.2013.)

Aseman Lapset ry:n käynnissä olevassa Löytävä nuorisotyö -hankkeessa on kyse uuden nuorisotyön muodon, "löytävän nuorisotyön" kehittämisestä. Hanke toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2013–2017 niin pääkaupunkiseudun alueella kuin muillakin paikkakunnilla.

Projektin lähtökohtana on kasvatuksellinen ja syrjäytymistä ehkäisevä ote suhteessa nuoriin. Nuoriin luodaan välittävä, mutta myös rajoja asettava suhde. Projektissa lisätään nuorten kanssa toimimista nuorten tarpeita vastaavalla ja heidän toimijuuttaan lisäävällä tavalla. Löytävässä nuorisotyössä nuoriin suhtaudutaan myönteisesti ja leimaamattomasti. Nuorilla on oikeus, siinä missä aikuisillakin, olla ja toimia julkisissa ja puolijulkisissa arkipäivän ympäristöissä kansalaisina. Toiminnan tausta-ajatuksena on, että siirtymistä vastuulliseen ja aktiiviseen aikuisuuteen edistävät kokemus hyväksytyksi tulemisesta sekä ikätasoinen osallistumis- ja osallisuusoikeus myös vapaa-ajalla yhteisissä tiloissa ja ympäristöissä.

Hankkeen yhtenä tarkoituksena on haastaa viime vuosina nuorisotyön kehittämisessä havaitut suuntaukset tarkastella nuoria ja nuorisoa pitkälti ongelmien kautta. Projektissa kehitetään toimintamalli nuorten kanssa toimivien eri tahojen käytännön yhteistyön parantamiseksi ja olemassa olevien resurssien entistä paremmaksi hyödyntämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia toimintamuotoja sekä kehitetään uusia käytäntöjä nuorten kohtaamiseen ja nuorisotyön tekemiseen julkisissa ja puolijulkisissa ympäristöissä. (http://www.asemanlapset.fi/articles/2261, 29.10.2013.)

» Takaisin