Sanastoa

Osallisuus

Lapsen osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsi voi olla mukana määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa hänen etunsa turvaamiseksi tehtävää työtä. Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. (www.thl.fi, 15.1.2013.)

Osallisuus on tässä ja nyt tapahtuvaa. Miten työntekijänä kuulen ja osallistan: se on läsnäoloa ja vastavuoroisuutta. On vuorovaikutusta ja ajan käyttämistä siihen: sitä että on mukana perheessä ja osana perhettä. Osallisuus perustuu tasa-arvoiseen ja yhteiseen tietoon. Se on tunne ja kokemus joukkoon kuulumisesta. Osallisuus tarkoittaa myös oikeutta tietoon ja tuettuun tiedon välittämiseen: se on myös asiantuntijatiedon tarjoamista. Osallisuus on tekemistä, kokemista ja tiedon välittämistä ja mahdollisuutta vaikuttaa. Osallisuutta omaan elämään, päätöksentekoon, palvelujen suunnitteluun, elinympäristöön. (www.thl.fi, 15.1.2013.)

Vastavuoroisuus on tärkeää, jotta osallisuus voi tapahtua luontevasti. Osallisuuden mahdollistaa kuuleminen ja kuunteleminen, yhteinen kieli ja foorumi, aito kiinnostus, vertaistuki, edustajat ja sähköiset foorumit. Osallisuus antaa lapselle mahdollisuuden tulla kuulluksi. Samalla lapsi saa kokemuksen, että hänen mielipiteitään arvostetaan. Osallisuudella on lapsen kokemuksia ja ajattelumaailmaa laajentava vaikutus. (www.thl.fi, 15.1.2013.)

Osallisuus voimaannuttaa ja lisää vaikuttamisen ja toimimisen halua. Se sitouttaa ja parantaa päätöksenteon laatua. Aikuisille osallisuus antaa mahdollisuuden kuunnella ja nähdä asioita lapsen näkökulmasta. Taidelähtöiset menetelmät lisäävät luontevasti osallisuutta ja antavat yksilölle aidon tavan osallistua omaa itseä ja elämäänsä koskeviin asioihin. Taide toimii lasten, nuorten ja perheiden tukena sekä työyhteisön kehittäjänä ja voimavarana. (www.thl.fi, Lastensuojelun käsikirja, 15.1.2013.)

» Takaisin