Sanastoa

Nimby

NIMBY on kirjainsana eli akronyymi, jonka historiallisesta taustasta on eriäviä käsityksiä. Tämä "Not In My Backyard" (”Ei minun takapihalleni”) juontaa juurensa joissain lähdeteoksissa Yhdysvaltain Love Canal asuinalueen tapahtumiin vuonna 1978. Tuolloin paikallisesta protestista alkanut tapahtumasarja myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden sijoittamista vastaan levisi ympäri Yhdysvaltoja. Näitä paikallisia ympäristökiistoja (ja niissä toimivia paikallisia ympäristöaktivismin pioneereja) olisi tämän tulkinnan mukaan ryhdytty kutsumaan nimby-ilmiöksi. Toinen näkökulma termin taustoihin tulee ydinvoimateollisuuden kehityksestä. Termin oletetaan keksityn Yhdysvaltain ydinvoimateollisuutta edustavan American Nuclear Societyn johdon toimesta 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa. Lähihistoriaan kytkeytyvien tapahtumien lisäksi ajassa voisi mennä hyvinkin pitkälle taaksepäin ja etsiä erilaisia paikallisia vastustusliikkeitä. Esimerkiksi 1700- ja 1800-luvun teollinen vallankumous tuotti Englannissa paikallisia vastustusliikkeitä, joista käytetään nimitystä luddismi. Ne tosin liitetään pikemminkin teknis-teollisen kehityksen vastustukseen ja koneiden rikkomiseen kuin yksittäisen hankkeen vastustukseen. Termi liitetään myös henkilöihin, jotka 1800-luvun Iso-Britanniassa valittivat kanavasysteemin rakentamisesta aiheutuneista häiriöistä kanavainsinööreille. (Tapio Litmanen: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Suomalaiseen julkiseen keskusteluun nimby hivuttautui 1990-luvulla. Tätä ennen keskustelu tämäntyyppisistä kiistoista on käyty toisenlaisten termien alla. Kuten suomalaisissa ympäristökiistojen tutkimuksissa on dokumentoitu, kiistoista on puhuttu ympäristöliikehdintänä, milloin taas ympäristökonflikteina tai kansalaisaloitteina. Olisiko niin, että laajemman ympäristöliikehdinnän laannuttua ja institutionalisoitua, on paikallisia asukasliikehdintöjä vaikea enää liittää osaksi laajaa liikehdintää? Näin niiden paikallisuus ja pisteittäisyys korostuu muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa ja käyttöön otetaan termi nimby. (Tapio Litmanen: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Termi on vakiintumassa. Sanan käyttö ei kuitenkaan ole ongelmatonta muun muassa siksi, että sille annetaan eri yhteyksissä erilaisia määritelmiä. Termillä voidaan tarkoittaa muun muassa:

1. Omalle asuinalueelle suunnitellun yleisesti hyödyllisen, mutta epämiellyttäväksi, ei-toivotuksi tai vaaralliseksi koetun projektin paikallista vastustamista.
2. Halveksuvaa, väheksyvää tai jopa humoristista asennoitumista niitä itsekkääksi koettuja henkilöitä tai ryhmiä kohtaan, jotka vastustavat eri projekteja tai yhteiskunnallista kehitystä esimerkiksi ympäristö- tai terveyssyistä.
3. Suunnitellun hankkeen vaikutusalueella asuvien henkilöiden perusteltuja näkemyksiä siitä, että häiritseväksi koettu palvelu tai laitos on tarkoitettu palvelemaan muualla asuvien ihmisen tarpeita (esim. maantiet, voimalaitokset, asuntolat, vankilat tai huumevierotusklinikat).
4. Paikallisten asukkaiden tietynlaista itsekkyyttä tai kyvyttömyyttä irroittautua hyvin rajoittuneesta näkökulmastaan suhteessa kyseessä olevaan kehittämis- tai rakentamishankkeeseen.
5. Maankäyttökonfliktin tai -kiistan yksinkertaista selitysmallia, jossa alueen asukkaiden vastustus tulkitaan paikallisen väestön nurkkakuntaisiksi asenteiksi uusien ulkopuolelta tulevien aloitteiden suhteen.
6. Paikallisen väestön kansalaistoimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon ettei jokin kielteiseksi koettu hanke toteudu esitetyllä alueella, esitetyssä laajuudessa tai esitetyllä tavalla. (Tapio Litmanen: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Tiedottaminen, vaikuttaminen, adressit, painostaminen ja lobbaus kuuluvat nimbyn keinovalikoimiin. Harvemmin nimbyilyssä tartutaan lain rikkomiseen saati sitten väkivaltaan tai toisten omaisuuden tuhoamiseen. Siivilivastarinta ja virkavallan passiivinen vastustaminen tosin saattavat joissain tapauksissa olla käytössä. (Tapio Litmanen: kans.jyu.fi/sanasto, 15.1.2013.)

Nimby-ilmiöön törmätään nuorisotyössä usein esimerkiksi silloin, kun suunnitellaan uusia nuorisotiloja.

» Takaisin