Tutkimus

Anna Kemppinen: Tyttöjä, poikia, huoria, homoja - Neuvotteluja sukupuoliesityksestä ja seksuaalisuudesta Uma Aaltosen nuortenpalstoilla.


Turun yliopisto/Humanistinen tiedekunta/Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Kansatieteen pro gradu -tutkielma, lokakuu 2014 (126 s.)

 

TIIVISTELMÄ

Pro gradu-tutkielmani aineistona ovat Uma Aaltosen nuortenpalstoilla vuosina 1975–1985 julkaistut tekstit liittyen esitettyyn sukupuoleen, rakkauteen, seurusteluun ja seksuaalisuuteen. Palstateksteistä analysoin kriittisen lähiluvun kautta nuorten lähettämiä kirjeitä ja Uma Aaltosen vastauksia niihin. Uma on ollut kyseisenä aikana huomattava auktoriteetti nuorten sukupuolivalistajana.


Tutkielman tarkoituksena on tarkastella palstapuheessa hahmottuvia normatiivisia kulttuurisia rajanvetoja niissä tilanteissa, joissa sukupuoli nousee esiin erityisen merkittävänä yksilöitä erottavana tekijänä, esimerkiksi kun puhutaan sopivasta ja toivottavasta pukeutumisesta tai seurustelun sukupuolierityisistä rooleista. Haluan tuoda esiin, miten sukupuolivalistus ja palstoilla käyty keskustelu ohjaavat nuoria esittämään sukupuolta tietyllä tavalla. Palstapuhe on kuitenkin luonteeltaan neuvottelunomaista: sukupuolivalistus ei ole vain yhdensuuntaista ohjausta, vaan nuoret myös kyseenalaistavat heihin ulkoa päin kohdistuvia odotuksia. Nuoret ovat itsekin osallistuneet palstoilla keskusteluun, jolla määritellään sitä, millaista on sopiva käytös missäkin tilanteessa.


Teoreettisesti tutkielma nojaa ennen kaikkea Judith Butlerin ajatteluun. Tutkielma käsittelee sukupuolta kulttuurisena kategoriana, jota esimerkiksi sukupuolieroa korostamalla rakennetaan ja ylläpidetään jatkuvissa arkisissa tilanteissa. Tarkastelen nuortenpalstojen tekstejä diskursiivisesti rakentuneina ilmauksina yhteisössä laajemmin esiintyvistä, nuoria koskevista ihanteista ja arvoista sukupuolen ja seksuaalisuuden alueilla. Sukupuoli nähdään tutkielmassa sosiaalisesti rakennettuna, ei siis olemukseltaan myötäsyntyisenä ja pysyvänä. Osoitan sukupuolen ”hankaluuden” ja moniuloitteisuuden analysoimalla useita esimerkkitekstejä palstalta.


Asiasanat: Uma Aaltonen, nuoret, sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli, tyttötutkimus, seksuaalikasvatus

 


Takaisin