Tutkimus

Noran proseminaari valmis!


Nora Tarmio: ”Koska olen ihminen” – Nuorten parissa tehtävä vapaaehtoistyö moninaisessa Suomessa

 

Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Kansatiede

Tiivistelmä proseminaari-tutkielmasta

Tein kansatieteen opintoihin kuuluvan työharjoitteluni Turun yliopiston Nuoperi-keskuksessa keväällä 2011. Koska harjoitteluni toteutui vapaaehtoistyön teemavuonna, osallistuin muistitiedon keruuseen tekemällä valtakunnallisesti 18 haastattelua yhteensä 22 informantin kanssa nuorten parissa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Proseminaarityö pohjaa näihin haastatteluihin.

Tutkimuksessa tarkoituksenani oli selvittää nuorten parissa vapaaehtoistyötä tekevien subjektiivisia kokemuksia vapaaehtoistyöstä. Tavoitteena oli kerätä Nuoperille tietoa nuorten parissa tehtävän vapaaehtoistyön erilaisista motiiveista, muodoista ja sisällöistä.
Keskeiset käsitteet tutkimuksessa ovat nuoriso, kolmas sektori ja vapaaehtoistyö. Haastatteluista nousseina teemoina pohdin toiminnan vapaaehtoisuuteen liittyviä haasteita sekä informanttien itsekkyyden kokemuksia osana työn tekemistä. Lisäksi käsittelen vähemmistöryhmien roolia sekä tulevaisuudennäkymiä vapaaehtoistyössä.
 


Takaisin