Tutkimus

Tia Järvinen: Murkkuseksiä ja seksuaalivalistusta. Näkökulma nuorten seksuaalisuuteen Uma Aaltosen työn kautta.


Proseminaaritutkielma 20 s. Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede, 2009.


Kun Turun yliopiston kansatieteen lehtori Timo J. Virtanen ehdotti minulle Nuoperi-hankkeeseen liittyvää aihetta, kiinnostuin heti Uma Aaltosen Nuoperille lahjoittamasta arkistoaineistosta. Suurin syy heränneeseen kiinnostukseeni oli kansatieteessä poissaolollaan loistava seksuaalisuus. Myös Uman arkistoaineisto vaikutti kiinnostavalta lähdeaineistolta, jota kukaan ei ollut vielä tutkinut.

Tutkielmassani lähestyn seksuaalisuutta Uman palstoille lähetettyjen nuorten kirjeiden kautta, jotka sisältävät seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Nämä kirjeet ovat päälähdeaineistoni. Aineistokseni valitsin kirjeitä vuosilta 1974–1975 ja 1984–1985. Lisäksi käytän aineistonani Uma Aaltosen kirjoja Ekakerta ja Murkkuseksi.

Tutkielmassani tarkastelen erityisesti kirjeistä heijastuvia asenteita esimerkiksi neitsyyteen ja maineeseen sekä niiden menettämiseen. Edellisten lisäksi tärkeitä teemoja ovat ”ekakerta”, ikä ja ikäero. Pohdin myös sitä, miten sukupuolittuneita ovat sallittu- ja kielletty-käsitteet puhuttaessa seksuaalisesta käyttäytymisestä. Kirjeiden rinnalla lähdeaineistonani on tutkimuskirjallisuutta, jonka avulla valotan hieman seksuaalisuutta ja sen historiaa.
 


Takaisin