Tutkimus

Noora Jokinen: Raitis ja reilu - ei horju, ei heilu. Raittiustyötä ja nuorison valistusta 1950?1970-luvuilla.


Noora Jokinen: Raitis ja reilu – ei horju, ei heilu. Raittiustyötä ja nuorison valistusta 1950–1970-luvuilla.

Turun yliopisto, Kulttuurien tutkimuksen laitos, kansatiede

TIIVISTELMÄ PROSEMINAARI-TUTKIELMASTA

Valitsin proseminaarityöni aiheeksi nuorisoon kohdistuneen raittiustyön 1950–1970-luvuilla. Aihe kiinnosti minua heti, sillä halusin tietää enemmän tästä erityisesti 1950-luvulla vallalla olleesta aatteesta. Halusin työssäni selvittää, miten raittiustyötä käytännössä tehtiin, kuinka nuorisoon kohdistunut raittiustyö erosi muuhun väestöön kohdistuneesta raittiustyöstä sekä selvittää, ketkä raittiustyön parissa toimivat ja millainen tämän henkilön tuli olla. Työni varsinaisen aiheen lisäksi halusin selvittää myös raittiustyössä tapahtuneita muutoksia. Miten aika ja erilaiset yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet raittiustyöhön ja millainen elinkaari raittiustyöllä on ollut. Pohdin myös nykypäivän raittiustyötä, tai paremminkin sitä mitä siitä on jäljellä.

Työni aineiston keräsin arkistoista ja erilaisesta tutkimuskirjallisuudesta. Pääasiallinen kenttäni oli Turun kaupunginarkistossa sijaitseva Nuorisoperinteen keskusarkisto, jonne alan työntekijät ovat lahjoittaneet omien työvuosiensa varrelta kerättyä materiaalia. Aineistot, joita työssäni käytin, olivat pääasiassa puheita ja esitelmiä, joita on pidetty erilaisissa alan tilaisuuksissa. Arkiston sisältämä materiaali on hyvin laaja, ja sen vuoksi rajasin oman työni aineiston kahden entisen nuorisotyöntekijän Väinö Sinervon ja Ilmari Rinteen arkistoihin.
 


Takaisin