Tutkimus

Tiina Käpylän väitöskirja: BÄNDISSÄ JA VIMMASSA. Sosiaalinen sukupuoli arjesta esiintymislavalle turkulaisten nuorten bändiharrastuksessa


Turun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Musiikkitieteen väitöskirja, 15.12.2018 (184 s., 4 liitesivua)

Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C: Scripta lingua Fennica edita, Osa 460, Turku 2018

 

TIIVISTELMÄ

Väitöskirjassa tutkitaan alle 29-vuotiaiden nuorten soitto- ja bändiharrastuksia Turun seudulla. Keskeinen tarkastelukohde on sosiaalinen sukupuoli. Tutkimus koostuu johdannosta (luku 1), teoreettisista tarkasteluista (luku 2), tärkeimpien tutkimusteemojen eli arjen, muusikkouden, musiikin tyylilajin, teknologian ja esiintymisen analyyseista (luvut 3–6) sekä johtopäätösluvusta (luku 7). Tutkimusaineistona ovat Turussa, pääasiassa Turku Bandstand -bändikilpailussa ja Turku Bandstand Junior -katselmuksissa vuosina 2011–2014 tehty havainnointi ja kahdeksantoista nuoren soittajan haastattelut. Tutkimus on toteutettu etnografisin menetelmin ja tärkein analyysiväline on aineiston lähiluku.

Väitöskirjassa tarkastellaan sitä, kuinka sosiaalinen sukupuoli rakentuu harrastuskentällä, kuinka nuorten sukupuolet näkyvät harrastuskentän sosiaalisessa toiminnassa, soitin- ja tyylilajivalinnoissa sekä esiintymisessä. Keskeiset tutkimustulokset linkittyvät homososiaalisuuden, sosiaalisesti rakentuvan tilan ja jakautuneiden harrastusvalintojen ympärille. Sosiaalinen sukupuoli näyttäytyy kentällä merkittävänä harrastuksia ja eri harrastusten sisältöjä jakavana tekijänä. Pojilla tiivis homososiaalinen kehitysvaihe edistää bänditoimintaa, samoin se, että lähes koko populaarimusiikkikenttä toimii rock-musiikin standardeilla, joista erityisesti pojat löytävät hyvin kiinnittymispintaa. Tytöt, naiset ja muunsukupuoliset puolestaan sopeutuvat näihin standardeihin muun muassa välttelemällä sukupuolensa korostamista. Tyypillistä varsinkin naisille on myös vahvan muodollisen osaamisen hankkiminen musiikkiopistossa ja konservatoriossa sekä miesvaltaisten alojen haltuunotto laajemminkin.

Asiasanat: sosiaalinen sukupuoli, sukupuolen tutkimus, arki, bändiharrastukset, nuorisotutkimus

Tutustu ja lataa sähköinen julkaisu


Takaisin